English | Česky 
MarekMatoušLukáš 
Ř 1,1 1,1 Počátek evangelia
1,1 Kniha původu
Mk 14,61    Ř 1,1.4 1,1 1,1 22,67Ježíše Krista
Ř 1,3-4 [1,1] 26,63 22,70Syna Božího
Ř 1,3 10,47-48 1,1 18,38-39syna Davidova
Gn 22,18  26,4  28,14    Ga 3,16 1,1 syna Abrahamova
1,2-6 3,31-34 Abraham … David
3,34-38 ... Adam
Jr 22,24  22,30 1,6-11 Šalomoun … Jechoniáš
Ag 2,23 1,12 3,27 Salatiel, Zorobabel
3,27-31 Neri … Natham
1,13-15 Abiud … Eleazar
1,15 3,24 Mattan (Mt) / Mathat (Lk)
3,24-27 Levi … Resa
Gn 46,19  49,22-26    Ž 118,22-23    Iz 28,16    Za 3,8-10 1,15-16 3,23 Jákob pak měl syna Josefa (Mt) / Josef byl synem Heliho (Lk)
Gn 31,41  46,22    Ex 12,6    Nu 29,13    Est 9,17    Ez 43,17    Ga 2,1    2K 12,2 1,17 Pokolení bylo čtrnáct
Ga 4,4 1,18-20 1,34-35 Maria počala
1,28 Buď zdráva
Lk 1,42 [1,28]požehnaná mezi ženami
1,29-30 Neboj se, Maria
<    Sd 13,5 1,21 1,31 Porodí syna
«2    JosAs 21,3    4Q246 2,1 14,61 26,63 1,32 Bude nazván synem Nejvyššího
Ž 89,4-5  89,36-37    J 12,34    4Q246 2,5.9 14,61 26,63 1,32-33 Na věky bude kralovat
Gn 18,13-14    2Bár 54,2 10,27 19,26 1,36-37 U Boha není nic nemožného
1,38 Staň se mi podle tvého slova
«  < <    Pís 6,9    Júd 13,18    2Bár 54,9-10 1,39-45 Setkání Marie a Alžběty
1S 2,1    Iz 61,10    Ž 22,24  103,1 1,46-47 Duše má velebí Pána
1S 1,11    Ž 22,25 1,48 Pohlédl na ponížení
Ž 22,26-32  126,2-3    Da 3,32-33    Júd 13,19    2Bár 54,10-11 1,48-49 Všechna pokolení
Ž 22,26  103,17 1,50 Milosrdenství jeho
Ž 98,1 1,51 Svou paží učinil mocný skutek
Gn 11,4-8    1S 2,2-10    Ž 22,27  34,10-11 LXX  107,9    Sír 33,12  35,17-23    Júd 13,20    3Mak 2,3    1Hen 46,4-5 23,12 1,51-53 Ponížené povýšil
Ž 98,3 1,54 Pamatoval na své milosrdenství
Gn 17,7    Mi 7,20    Jub 25,17    Ř 15,8 1,55 Jak slíbil našim otcům
1,56 Maria zůstala s Alžbětou
J 7,22 1,57-65 Narození Jana Křtitele
<    Da 7,28 1,66 Uchovávali to v srdci
<    Ex 4,31 1,67-68 Bůh navštívil a vykoupil svůj lid
2S 22,3    Ž 18,3 1,69-70 Vyzdvihl nám roh spásy
Ž 106,10 1,71 Zachránil nás od nepřátel
Mi 7,20 1,72 Prokázal milosrdenství našim otcům
Ex 2,24  6,5    Ez 16,60    Ž 106,45    NMojž 3,9 1,72 Rozpomenul se na svou svatou smlouvu
Gn 22,16-18    Ž 105,8-9    Mi 7,20    NMojž 3,9 1,73-75 Na přísahu
11,9-10 1,76 Půjdeš před Pánem
CD 14,19    1QH 4,14-15    11Q13 2,6    Sd 13,5 1,4 1,21 1,77 On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů
Mal 3,20 1,78 Výhonek z výsosti
Gn 15,8 1,18 Podle čeho to poznám?
Gn 18,11 1,18 Jsem stařec
Da 8,16  9,21 1,19 Já jsem Gabriel
Da 10,15    J 3,30 1,20-23 Oněmíš
Gn 30,23    Ex 23,24-26    Dt 7,11-14    Jb 15,34    1Hen 98,5 1,24-25 Zbavil mne mého pohanění
Lv 21,13-15    Iz 7,14 LXX    Ez 44,22    2K 11,2 1,22-23 1,26-27 Panna
1,24 Josef přijal svou manželku
J 7,22 2,21 Obřízka
1,25 2,21 Dal mu jméno Ježíš
Lv 12,6 2,22 Když uplynuly dny jejich očišťování
Ex 13,2.12 2,23 Vše co je mužského rodu a otvírá život matky
Lv 12,8 2,24 Podle ustanovení zákona obětovali
« 1,1-4 Věnování Theofilovi
2,1 1,5 Za dnů krále Heroda
1Pa 24,10-11 1,5 Zachariáš z oddílu Abiova
Ex 6,23 1,5 Alžběta z dcer Áronových
Sd 13,2 1,6-10 Neměli děti
16,5 1,11-12 Anděl stojící po pravé straně
Da 10,12 1,13 Tvá prosba byla vyslyšena
1,21 1,13-14 Alžběta ti porodí syna
11,11 1,15 Bude veliký
Lv 10,9    Nu 6,3    Ez 44,21    Sd 13,3-5 11,18 1,15 Víno nebude pít
Iz 52,9 2,25 Simeon očekával potěšení Izraele
9,1 16,28 2,26 Neuzří smrti
Gn 46,30    Tób 11,9 2,27-30 Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka
«    Nu 24,17    Dt 32,43    Iz 9,1  11,10  42,6  49,6  52,10  60,1-3    Ž 117,1    Tób 13,13    1Hen 48,4    JosAs 14,1-2    1QM 1,8  11,6    Ř 15,10-12 13,10 2,2 2,30-32 Viděli jsme na východě jeho hvězdu (Mt) / Světlo, jež bude zjevením národům (Lk)
Iz 8,14 2,33-35 On jest dán k pádu i k povstání
1Tm 5,5  5,9 2,36-37 Prorokyně Anna
Iz 52,9 2,38 Očekávali vykoupení Jeruzaléma
«2 2,3-5 2,1-6 Kde se má Mesiáš narodit?
«    Mi 5,1.3    2S 5,2 2,6 A ty Betléme
Sd 19,18    Iz 1,3 2,7 Položila jej do jeslí
2,7-8 Herodes tajně povolal mudrce
11,5 2,8-10 Zvěstuji vám dobrou zprávu
JosAs 14,1-2 2,9-10 2,10-11 Zaradovali se velikou radostí
Iz 7,14 2,12 Toto vám bude znamením
<    Ž 103,20-21  148,1-2 11,10 21,9 2,13-14 Sláva na výsostech Bohu
Ž 72,10-11.15    Iz 60,5-6    Tób 13,13    1QM 12,14  19,6 2,11 2,15-18 Přišli a spatřili
<    Lk 1,66 2,19 Maria to vše uchovávala
2,12 2,20 Odcestovali
2,13-14 Uprchni do Egypta
Oz 11,1 2,15 Z Egypta jsem povolal svého syna
Ex 1,22  11,4-6    Jr 31,15    Da 2,12    NMojž 6,4-6 2,16-18 Herodes dal povraždit všecky chlapce
Ex 4,19 2,19-21 Zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život
Sd 13,5    Iz 11,1 2,22-23 2,39 Usadili se v městě zvaném Nazaret
1S 3,19 2,40 Milost Boží byla s ním
« « 2,41-51 Dvanáctiletý Ježíš v chrámě
Lk 2,19 2,51 Jeho matka uchovávala to vše
1S 2,26    Př 3,4 2,52 Byl milý Bohu i lidem
Za 3,8 14,61 11,2-3 7,18-20 Jsi ten, který má přijít?
< < < <    Iz 29,18-19  35,5-6  61,1    4Q521 2.2    Mt 5,3 7,37 11,4-6 7,21-23 Chudým se zvěstuje evangelium
<3 11,32 11,7-10 7,24-27 Na co jste se vyšli na poušť podívat?
Ř 1,2 1,2 11,10 7,27 Je psáno
«    Ex 23,20    Mal 3,1 1,2 11,10 7,27 Hle, já posílám posla před tvou tváří
<    Mt 5,19 11,11 7,28 Nikdo větší než Jan Křtitel
Da 9,26 11,12 16,16 Království nebeské trpí násilí
Da 9,24 11,13 16,16 Neboť všichni prorokovali až po Jana
9,11-13 11,14 1,16-17On je Eliáš, který má přijít
4,9 11,15 8,8Kdo má uši
11,16-17 7,31-32 Toto pokolení je jako děti
< <2 1,6 11,18 7,33 Jan nejedl a nepil
Př 23,20  28,7 2,16 11,19 7,34 Syn člověka jí a pije
11,19 7,35 Moudrost je ospravedlněna
<6 11,20 Města nečinila pokání
Iz 23    Ez 27-28    Am 1,9-10 11,21 10,13 Kdyby v Týru a Sidónu
Ez 3,5-6    Jon 3,5-9 11,21 10,13 v žíni a popelu
Mt 10,15 11,22 10,14 Týru a Sidónu bude lehčeji
Iz 14,13-15 11,23 10,15 Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe?
Ez 3,5-6    Mt 10,15 11,23-24 10,12Zemi sodomské bude lehčeji
«  <    Gn 3,15    Iz 14,12    Ž 91,13    1Hen 86,1    Ř 16,20    Lk 9,1 10,1 10,17-19 I démoni se nám podrobují
Mt 7,22-23 10,28 10,20 Neradujte se z toho
Ex 32,32    Ž 69,29    Mal 3,16-17    Da 12,1    Jub 30,20-22  36,10    1Hen 81,1-2  103,2-4  104,1  108,3    Fp 4,3-4 5,12 10,20 Vaše jména jsou zapsána v nebesích
«267 «267    Mt 6,9-10 11,25 10,21 Otče
< <    Sír 3,19    1QS 11,5-10    1Hen 48,7    1K 1,17-29  2,1-9  3,18-20 10,14-15 11,25-26 10,21 Skryl před moudrými a rozumnými
« « « « « « « «  <    1Hen 105,2    1K 1,30-31  2,10-11  3,21-23 14,61 11,27 10,22 Nikdo nezná Syna než Otec
« «  <    Jr 6,16  31,25    Sír 6,24-30  51,26-27    Ga 5,1    2K 10,1    Mt 21,5 11,7 11,28-30 19,35Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte
«    Iz 40,3 LXX 1,3 3,3 3,4 Připravte cestu Páně
Iz 40,4-5 LXX 3,5-6 Každá propast bude zasypána
1,4 3,1-2 3,1-3 Objevil se Jan a hlásal
<6 <6 1,4 3,3 křest
<    Dt 4,30    Iz 30,15  31,6    Ez 14,6  18,30  33,11    Oz 3,5  12,7    Za 1,3 1,4 3,2 3,3 pokání
< < < <    Jr 31,34    Da 9,24    Lk 4,19 1,4 26,28 3,3 na odpuštění hříchů
1,15 3,2 neboť se přiblížilo království nebeské
«  <    2Kr 5,14 LXX    Iz 12,3    Ez 36,25-27    Za 13,1    1Hen 49,1 1,5 3,5-6 3,7 Všichni se dávali křtít
Ž 32,5    Př 28,13 1,5 3,6 vyznávajíce své hříchy
Mt 16,6 3,7 Mnoho farizeů a saduceů
«  < <    Gn 3,15 3,7 3,7 Plemeno zmijí
<    1Te 1,10 3,7 3,7 Kdo vám ukázal, že můžete utéci?
«4  < <2    Ř 1,13  7,4 11,12-13 3,8 3,8 Neste ovoce pokání
«  <    Ga 3,6-18  3,29    Ř 4,1-18  9,6-8 3,9 3,8 Děti Abrahámovy z tohoto kamení
<2    Ř 11,16-18 11,20 3,10 3,9 Sekera už je na kořeni
« «2  <2    Jr 44,11    Iz 48,17-19    Da 2,40 LXX    Ř 11,21-22 11,14 3,10 3,9 Každý strom, který nenese dobré ovoce
9,43 3,10 3,9 Do ohně
« 10,17 19,16 3,10 Co máme dělat?
<    2Kr 1,8    Za 13,4 1,6 3,4 Byl oděn velbloudí srstí
6,9 10,10 3,11 Kdo má dvoje oblečení
21,32 3,12-14 Přišli i celníci
« 3,15 Lidé byli plni očekávání
« « «  <    CD 2,12    1Te 1,4-5    1K 6,11 1,7-8 3,11 3,16 On vás bude křtít Duchem svatým
SJV 13,1-14,1 9,49 3,11 3,16 a ohněm
«  <    Jr 15,7    Iz 27,11-12    2Te 1,6-8 9,43 3,12 3,17 Plevy spálí
1,9 3,13 Přišel Ježíš
« 3,14-15 Já bych měl být pokřtěn od tebe
1,5 3,5-6 3,21 Všechen lid se dával křtít
«4 1,9 3,16 3,21 Ježíš pokřtěn
3,21 Modlil se
«2    Ez 1,1    JosAs 14,3    2Bár 22,1 1,10 3,16 3,21 Nebesa rozevřená
«    Iz 11,2  42,1  61,1    ŽŠal 17,37    2Bár 22,1 1,10 3,16 3,22 Duch jako holubice
«2 «  <2    2Bár 22,1 1,11 3,17 3,22 Hlas z nebe
<    Ž 2,7    Iz 42,1    1Hen 46,3    Mk 14,61 1,11 3,17 3,22 Ty jsi můj milovaný Syn
Gn 41,46    2S 5,4    Ez 1,1    CD 14,6-9    1QSa 1,13-14 3,23 Ježíšovi bylo asi 30 let
1,12 4,1 4,1 Duch ho vyvedl na poušť
Gn 7,4  7,12    Ex 16,35  24,18  34,28    Nu 14,32-34    Dt 8,2  9,9-11  9,18    1Kr 19,8    Ez 4,6  29,11-12    Jon 3,4    ZjAbr 9,7  12,1-2 1,13 4,2 4,2 Byl na poušti 40 dní
1,13 4,1 4,2 Satan ho pokoušel
< <    Mt 27,40 4,3 4,3 Jsi-li Syn Boží
Dt 8,3 4,4 4,4 Ne jenom chlebem,
Dt 8,3 4,4 [4,4]ale každým slovem
Mt 4,3 4,5-6 4,9 Jsi-li Syn Boží
Ž 91,11-12 4,6 4,10-11 Svým andělům dá příkaz
Dt 6,16    1K 10,9 4,7 4,12 Nebudeš pokoušet Boha
1Hen 87,3-4    2Bár 76,3-4 4,8-9 4,5-6 Velmi vysoká hora
Da 4,14  4,22  4,29 4,6 Komu chci, tomu ji dám
4,9-10 4,7-8 Budeš-li se mi klanět
8,33 4,10 [4,8]Jdi z cesty, satane
Dt 6,4.13    Da 14,25 4,10 4,8 Bohu svému se budeš klanět
4,11 4,13 V té chvíli ho ďábel opustil
Ž 72,9    Iz 11,6-8    Ez 34,25    Sír 47,2-3 1,13 Byl mezi dravou zvěří
1QSa 2,8-9    1QM 7,6  12,7-9    11QSM 1.2,13-15 1,13 4,11 Andělé ho obsluhovali
«2 «2 1,14 4,12 3,20Jan uvězněn
« 1,14 4,12 4,14 Ježíš přišel do Galileje
1,28 9,26 4,14 Pověst po celém okolí
1,39 4,23 4,15 Učil v synagógách
2,1 4,13 Usadil se v Kafarnaum
Iz 8,23 4,13-15 Země Zabulón a Neftalí
«    Iz 9,1 4,16 1,79 Aby zazářil těm, kdo jsou ve tmě
Iz 9,2-6 1,79 a uvedl naše kroky na cestu pokoje
1,80 Žil na poušti
11Q13 2,15-19 1,14-15 4,17 4,15Kázal Boží evangelium
«  <    Ex 23,10-11    Lv 25    Dt 15,1-2    Neh 10,32    Ž 146,7-8    Iz 42,6-7  61,1-2    Da 9,24-25    4Q521 2.2,1-8    11Q13 2,2-6  2,18-20    Ga 4,4    Ef 1,10 1,15 4,17-21 Naplnil se čas
< < <    2Mak 2,17-18 1,15 4,17 Přiblížilo se království Boží
<    Mk 1,4 1,15 [4,17]Čiňte pokání
1,15 Věřte evangeliu
« «  < < < < 1,16-20 4,18-22 5,10-11 První učedníci
« «3  <12 1,21 8,5 4,31 Přišli do Kafarnaum
1,21 4,31 Šel do synagógy
« 1,22 7,28-29 4,32 Učil jako ten, kdo má moc
« «  < < <    1Kr 17,18 1,23-27 8,29 4,33-36 Uzdravení posedlého
< < 1,28 4,24 4,37 Pověst po celém okolí
1,32-34 4,24 4,40Přinášeli všechny nemocné
«  < < 1,29-31 8,14-15 4,38-39 Uzdravení Šimonovy tchyně
1,32 8,16 Nastal večer
1,32 4,40 Zapadalo slunce
<3 < 1,32 8,16 4,40 Přinášeli nemocné a posedlé
1,33 8,34 8,39Celé město
1,34 8,16 4,40-41 Uzdravil a vyhnal
Iz 53,4 8,17 Naše slabosti
< 1,34 4,41 Démoni ho znali
[1,34] 26,63 4,41 že je Mesiáš
<2 1,35 14,23 4,42 Odešel na pusté místo
1,35 14,23 5,16 a tam se modlil
1,36-38 4,42-43 Pojďme do sousedních městeček
«  < < < 1,39 4,23 4,44 Kázal v synagógách
Mt 4,25 9,14-15 8,1 9,37Velké zástupy
«  < < <3 <    Lv 14,2-32 1,40-44 8,2-4 5,12-14 Uzdravení malomocného
1,43-44 9,30 5,14Ne aby se to někdo dověděl!
1,45 9,31 5,15 On však rozhlašoval
1,45 Ježíš už nemohl veřejně vejít do města
1,45 5,16 Zůstával venku na opuštěných místech
Mt 12,22-23 9,32-33 11,14 Uzdravení posedlého němého
« 2,12 9,33 5,26Něco takového nebylo nikdy vídáno
Mt 12,24 9,34 Farizeové
3,22 9,34 11,15Ve jménu knížete démonů vyhání
Mt 4,23 6,6 9,35 4,15Ježíš obcházel všechna města i vesnice
< < < 2,1 9,1 Vrátil se do Kafarnaum
2,2 5,17 Sešlo se mnoho lidí
5,30 5,17 Moc Páně byla s ním
2,3 9,2 5,18 Přinesli ochrnutého
2,4 5,19 Spustili jej střechou
< < 2,5 9,2 5,20 Když Ježíš viděl jejich víru, řekl
«  <    Ž 103,3    Iz 43,25-26    Mk 1,4 2,5-7 9,2-3 5,20-21 Odpouštějí se ti hříchy
«  < < < < < 2,8 9,4 5,22 Poznal o čem přemýšlejí
« «  < <    J 5,11-12 2,9-12 9,5-7 5,23-25 Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!
< < 2,12 9,8 5,26 Všichni žasli
2,12 9,8 5,26 Zmocnila se jich bázeň
< 2,12 9,8 5,26 a chválili Boha
« 2,10 9,8 5,24že dal takovou moc lidem
< 2,13 Učil
< × <2 × <4 <4 2,14-15 9,9-10 5,27-29 Povolání celníka Leviho (Mk Lk) / Matouše (Mt)
«  < <    Sír 9,16    CD 5,14-15 2,16-17 9,11-12 5,30-31 Jak to, že jí s celníky?
<    Oz 6,6 12,33 9,13 Milosrdenství chci, a ne oběť
«  <    MMen 8    1Tm 1,15 2,17 9,13 5,32 Nepřišel jsem povolat spravedlivé
« «  < < <    SJV 7 2,18-22 9,14-17 5,33-37 Spor o půst
[2,22] 9,17 5,38 Nové víno do nových měchů
< 9,17 [5,38]Obojí zůstane zachováno
5,39 Kdo se napije starého, nechce nové
<2    Dt 23,26 2,23 12,1 6,1 Začali mnout zrní z klasů
«    Ex 20,10    Dt 5,14 2,24 12,2 6,2 Jak to, že dělají, co se nesmí!
Lv 22,10  24,5-9    1S 21,2-7 2,25-26 12,3-4 6,3-4 Nikdy jste nečetli, co udělal David?
«    Lv 24,8    Nu 28,9-10    1Pa 9,32 12,5 Kněží službou v chrámě porušují sobotu
< 12,6 Víc než chrám
«    Mt 9,13 12,33 12,7 Milosrdenství chci, a ne oběť
Ex 23,12    Dt 5,14    2Mak 5,19 2,27 Sobota je učiněna pro člověka
2,28 12,8 6,5 Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou
1K 8,7    Ř 14,5  14,22-23 [6,5]Víš-li, co činíš, jsi blahoslavený
< < 3,1 12,9-10 6,6 Člověk s odumřelou rukou
«5  < 3,2 6,7 Pozorně ho sledovali
«4 3,2 12,10 6,7 aby ho obžalovali
« 2,8 12,25 6,8 Znal jejich myšlenky
< 3,3 6,8 Vstaň a pojď doprostřed!
< < 3,4 12,10 6,9 Je dovoleno v sobotu jednat dobře?
Lk 11,37 14,1 Vešel do domu jednoho z předních farizeů
3,2 14,1 Pozorně ho sledovali
3,1 12,10 14,2 Člověk stižený vodnatelností
« 3,4 12,10 14,3 Je dovoleno v sobotu uzdravovat?
3,4 14,4 Oni mlčeli
3,5 12,13 14,4 Uzdravil jej
< <    2S 12,3    CD 11,13-14 12,11 14,5 Ovce v sobotu do jámy
3,1 12,9-10 13,10-11 Žena stižena nemocí
«    Lk 13,4 5,25 9,20 13,11 už 18 let
Ž 146,8    4Q521 2.2,8 13,11 Byla sehnutá
3,3 13,12 Zavolal ji
3,5 12,13 13,12-13 Jsi zproštěna své nemoci
« «    Ex 20,9-10  23,12  31,15  34,21  35,2    Lv 23,3    Dt 5,13-14 3,4 12,10 13,14 Je šest dní
12,11 13,15 Vola nebo osla
<    Mt 10,31 12,12 13,16 Oč je člověk cennější!
13,17 Jeho protivníci byli zahanbeni
3,5 6,10 Rozhlédl se po nich
3,5 s hněvem
< < 3,5 12,13 6,10 Uzdraven v sobotu
6,11 Zmocnila se jich zlost
«3 3,6 12,14 Farizeové vyšli
Mk 8,15 3,6 22,16s herodiány
Ex 31,14-15  35,2    Nu 15,32-36    Dt 13,2-6    Jub 2,25-27 3,6 12,14 6,11 jak ho zahubit
<4 <8 3,7 12,15 6,17 Ježíš odešel
3,7 12,15 Mnozí šli za ním
< < 3,7-8 4,25 6,17-18 Množství lidí
3,9 13,1-2 5,1-3Loď
3,10 12,15 6,18-19 Uzdravil mnohé (Mk) / všechny (Mt Lk)
3,10 14,36 6,19 Tlačili se k němu
5,30 6,19 Vycházela od něho moc
<2 3,11 6,18 Nečistí duchové
Mk 1,24  14,61 3,11 8,29 4,41 Ty jsi Syn Boží!
Mk 1,34 3,12 12,16 4,41Nakazoval, aby ho neprozrazovali
Iz 42,1-4    Ř 15,12 1,11 12,17-21 3,22Nalomenou třtinu nedolomí
< <2 <    Ex 19,3    > 3,13 5,1 6,12 Vystoupil na horu
3,13 5,1 6,13Přistoupili k němu jeho učedníci
5,2 6,20 Učil je
< < <    Iz 57,15  61,1  66,2    1QH 6,3-4  23,14    1QM 13,12-14  14,7    4Q434 1.1,3-4    4Q521 2.2    1K 1,26-28    2K 6,10    Jk 2,5 10,14 5,3 6,20 Blaze chudým
«  <    Ž 34,19  126,5-6    Jr 31,25    Iz 61,2-3    1QH 23,15    11Q13 2,18-20 5,4 6,21 Blaze těm, kdo pláčou
Ž 37,7-9  37,11    Iz 57,13    Sír 10,14    1QS 4,3    Did 3,7 5,5 Blaze tichým
«  <    Am 8,11    Iz 55,1-5    1QS 2,14    1QH 12,11    Lk 18,7-8    1QS 4,3    1Hen 61,11    Did 3,8 5,6 6,21 Blaze těm, kdo žízní po spravedlnosti
Př 19,17    Sír 35,19    1QS 4,3    1Hen 61,11    Did 3,8 5,7 Blaze milosrdným
Ex 19,21  24,9-11    Ž 24,3-4    Iz 33,14-17    1Hen 61,11    Did 3,8 5,8 Blaze těm, kdo mají čisté srdce
<    Ž 34,15    1Hen 61,11    Did 3,8 5,9 Blaze těm, kdo působí pokoj
1P 2,19-21  3,14 5,10 Blaze těm, kdo jsou pronásledováni
«  < <2 <    Mdr 2,16.19.22    2Mak 7,14    1Hen 108,7-10    Fp 1,29    1P 1,4-7  4,12-14    1Te 2,14 5,11-12 6,22-23 Blaze vám, když vás budou tupit
<    1Te 2,15 5,12 6,23 Stejně pronásledovali i proroky
<689    1Hen 94,8    Jk 5,1 5,3 6,24 Běda vám bohatým
5,6 6,25 Běda vám, kdo jste nyní nasyceni
Jk 4,9 5,4 6,25 Běda, kdo se nyní smějete
«    Jr 5,31    Ga 1,10 5,11-12 6,26 Běda, když vás budou všichni lidé chválit
«  <    Joz 3,12  4,2.4 3,13-14 10,1 6,13 Ustanovil jich dvanáct
[3,14] 6,13které nazval také apoštoly
3,14 aby byli s ním, aby je posílal kázat
3,15 10,1 9,1a aby měli moc vyhánět démony
Mk 6,13    Mt 4,23 [3,15] 10,1 9,1 a uzdravovali každou nemoc
[3,16] 10,2 Jména těch dvanácti
< < 6,30 10,2 6,13 apoštolů
< 3,16 10,2 6,14 Šimon, kterému dal jméno Petr
3,17 10,2 6,14 Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan
3,17 9,54Synové hromu
3,18 10,2 6,14 Ondřej
1,16 10,2 6,14 jeho bratr
3,18 10,3 6,14-15 Filip, Bartoloměj, Matouš
Mt 9,9 10,3 celník
3,18 10,3 6,15 Tomáš, Jakub Alfeův
3,18 10,3 Tadeáš
3,18 10,4 6,15 Šimon Horlivec
«    Ju 1 6,3 13,55 6,16 Juda Jakubův
3,19 10,4 6,16 Juda Iškariotský
< 3,20 Nemohli ani chleba pojíst
<2 9,17-27 12,22 11,14Uzdravení posedlého, který byl slepý a němý
10,47-48 12,23 18,38-39Není to Syn Davidův?
3,21 12,24 Když to uslyšeli
« «5 3,21 Přišli příbuzní, aby se ho zmocnili
<    Dt 17,8-13 3,22 15,1Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma
< 12,24 Farizeové
11,15 Někteří
< < 3,22 12,24 11,15 Ve jménu knížete démonů vyhání
«  <    Mt 9,4 2,8 12,25 11,17 Znal jejich myšlenky
« 3,23-26 12,25-26 11,17-18 Jak může satan vyhánět satana?
12,27-28 11,18-20 Ve jménu koho vyhánějí vaši žáci?
Iz 49,24-25    ŽŠal 5,3 3,27 12,29 11,21-22 Což může někdo vejít do domu silného muže?
Iz 53,12 11,22 Kořist rozdělí
« 9,38-40 12,30 11,23 Kdo není se mnou, je proti mně
Sír 5,6    Mk 1,4 3,28 12,31 Všecko bude odpuštěno
3,29 12,31 12,10Rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno
12,32 12,10 Slovo proti Synu člověka bude odpuštěno
<2    ŽŠal 17,37 3,29 12,32 12,10 Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému,
Jub 33,13 3,29 12,32 12,10 nemá odpuštění na věky
« 3,30 To pravil, protože řekli: „Má nečistého ducha“
Sír 27,6    Mt 7,16-20  3,8 12,33 6,44 Strom se pozná podle ovoce
«    Mt 3,7 12,34 3,7Plemeno zmijí
«    Sír 27,6    Mt 15,18-19 12,34 6,45 Čím srdce přetéká, to ústa mluví
Mt 13,52 12,35 6,45 Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré
1Hen 49,3  62,3  67,9 12,36 Z každého planého slova budou lidé skládat účty
Sír 27,4-7 12,37 Podle svých slov budeš ospravedlněn
«    Mt 16,1 8,11 12,38 11,16Chceme od tebe vidět znamení
Mt 16,2 12,39 On jim však odpověděl:
Mt 16,4    > 8,38 12,39 11,29 Pokolení zlé a cizoložné
Mt 16,4 8,12 12,39 11,29 Znamení mu nebude dáno
Mt 16,4 12,39 11,29 Znamení proroka Jonáše
12,40 11,30 Jako byl Jonáš
Jon 2,1 12,40 Tři dny v břiše
Nu 14,34    Ez 4,6-7    Jon 3,4    4Q169 3-4.3,4-8 11,30 Znamení pro Ninivské
< <    Jon 3,4-5    1Kr 10,1    2Pa 9,1    Mt 11,20-24  12,6 12,41-42 11,31-32 Mužové z Ninive, královna jihu
«  < 12,43-45 11,24-26 Nečistý duch se vrací
12,45 11,29Tak bude i s tímto zlým pokolením
12,46 11,27 Ještě když mluvil
<    Lk 1,45  8,19-21 3,31-35 12,46-50 11,27-28 Blaze té, která tě zrodila!
« «2  <7 3,31 12,46 8,19 Přišla jeho matka a jeho bratři
3,31 12,46 Dali ho zavolat
3,32 8,19 Kolem něho seděl zástup
3,32 [12,47] 8,20 Hledají tě
«3  <3 3,33-34 12,48-49 8,21 Má matka a moji bratři
7,24 8,21 Kdo slyší Boží slovo
< 3,35 12,50 8,21 Kdo činí Boží vůli
«  <    Mk 3,7-9 4,1 13,1-2 5,1-3 Vstoupil na loď a zástup byl na břehu
4,1 13,2 8,4 Veliký zástup
4,2 13,3 8,4 Učil je
Mk 4,9 4,3 15,10 9,44Slyšte!
SJV 12 4,3-8 13,3-8 8,5-8 Podobenství o rozsévači
< < < <    SJV 4 4,9 13,9 8,8 Kdo má uši k slyšení
< 4,10 13,10 8,9 Ptali se ho, co znamenají podobenství (Mk Lk) / proč mluví v podobenstvích (Mt)
«2  <6    1Hen 46,3  62,7  68,1 4,11 13,11 8,10 Vám je dáno tajemství
<2 <    Iz 6,9-10    Jr 5,21    Ez 12,2 4,12 13,13 8,10 Aby hledíce neviděli
Iz 6,10 4,12 8,12neobrátili se
«    Iz 6,9-10 LXX 13,14-15 Budete slyšet, a nepochopíte
ŽŠal 17,44  18,6 13,16-17 10,23-24 Blažené vaše oči
« 4,13 Jak budete chápat všechna ta podobenství?
13,18 Vy tedy slyšte
Jub 11,11 4,14-15 13,19 8,11-12 Přichází satan
«  <    Lk 7,50 4,12 9,22 8,12 aby neuvěřili a nebyli zachráněni
4,16-20 13,20-23 8,13-15 Nesou úrodu
4,20 13,23 jedno třicet, jedno šedesát a jedno sto
SJV 2,1 4,21 5,15 8,16 Přichází snad lampa
SJV 2,2 5,15 8,16 když rozsvítí
SJV 2,4 8,16 nepřikrývá
SJV 2,3 4,21 5,15 8,16 pod nádobu
SJV 2,4 4,21 8,16 pod postel
SJV 2,5 4,21 5,15 8,16 na svícen
SJV 2,6 5,15 8,16 viděli světlo
<    SJV 3 4,22 10,26 8,17 Nic není skryté
<    SJV 4 4,23 Má-li kdo uši k slyšení
SJV 5 4,24 8,18 Jak slyšíte
SJV 6,1 4,24 7,2 6,38Měrou, jakou měříte
<2    SJV 6,2 4,24 13,12 19,24Bude vám přidáno
SJV 7 4,25 13,12 8,18 Kdo má, tomu bude dáno
<5 <6 <6    SJV 16,1 4,26 13,24 13,19Člověk hodí semeno na zem
SJV 16,2 4,27 13,25 V noci spí
SJV 16,3 4,27-28 13,26 13,19Semeno roste, on neví jak
13,26-29 Ukázal se i plevel
SJV 16,4 4,29 13,30 Posílá srp
«  <    Jl 4,13    Mt 3,12 13,30 3,17Seberte plevel k spálení
Ez 17,23  31,6    Da 4,8-9    Jub 16,26  21,24    1QH 14,14-17  16,5-9    1Hen 10,16  93,2-10    SJV 17 4,30-32 13,31-32 13,18-19 Podobenství o hořčičném zrnu
SJV 18 13,33 13,20-21 Podobenství o kvasu
«3 4,33-34 13,34 Mluvil v podobenstvích
Ž 78,2    1Hen 46,3    Ř 16,25 4,22 13,35 Otevřu v podobenstvích ústa svá
4,34 13,36-52V soukromí všecko vykládal
< <7 4,35 8,18 8,22 Přeplavme se na druhou stranu!
4,36 8,18 Opustili zástup
<2 8,19 Jeden zákoník
2Hen 11    SJV 21 5,17-19 8,19-20 9,57-58 Lišky mají doupata
1,20 8,21-22 9,59-60 Dovol mi napřed pochovat svého otce
1Kr 19,19-20 13,16 9,61-62 Dovol mi napřed rozloučit se
< < < < <    Jon 1,4-6    Ž 65,8  89,10  107,28-29 4,36-41 8,23-27 8,22-25 Utišení bouře
< < 5,1-3 8,28 8,26-27 Posedlý v Gerase
5,3-5 8,28 8,29 Nikdo ho nedokázal spoutat
<    Mk 1,24  3,11    >3 5,6-7 8,29 8,28 Co je ti po mně?
<    1Kr 22,16    2Pa 18,15    Neh 13,25 5,7 26,63Zapřísahám tě při Bohu
5,7 8,29 8,28 Netrap mě!
5,8 8,29 Vyjdi z toho člověka!
5,9 8,30 Jaké je tvé jméno?
<    > 5,10-15 8,30-34 8,31-35 Pošli nás do těch vepřů!
< 5,15-16 8,35-36 Ti, kteří to viděli, vyprávěli
<4 5,17 8,34 8,37 Prosili ho, aby odešel
5,15 8,37 Veliká bázeň
5,18 9,1 8,37 Když vstupoval na loď
«    Ž 126,2 5,18-20 8,19-20 8,38-39 Prosil ho, aby směl být s ním
< 5,21 9,1 8,40 Ježíš se přeplavil opět na druhou stranu
<37 5,21 8,40 Velký zástup
«3 «3  <4 5,22-23 9,18 8,41-42 Jairova dcera
<    Lk 7,12 8,42 jediná
5,23 9,18 8,42 umírá (Mk Lk) / právě skonala (Mt)
5,24 9,19 8,42 Zástup se tlačil na Ježíše (Mk Lk) / Ježíš šel se svými učedníky (Mt)
< <    Lv 15,25 5,25 9,20 8,43 Žena trpící krvácením
5,26 [8,43]Vynaložila všecko, co měla
5,26 8,43 Nic nepomohlo
5,27 Když se doslechla o Ježíšovi,
<6 5,27 9,20 8,44 přišla zezadu a dotkla se
6,56 9,20 8,44 třásní
5,27 9,20 8,44 jeho šatu
5,28 9,21 Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!
5,29 8,44 Přestalo jí krvácení
5,29 Ucítila, že je vyléčena
< < 5,30 8,46 Ježíš rozpoznal tu moc, která z něho vyšla
5,30 9,22 otočil se
5,30 8,45 Kdo se to dotkl mého šatu?
8,45 Všichni zapírali
< 5,31 8,45 Jeho učedníci (Mk) / Petr (Lk)
5,31 [8,45]a ti, kteří byli s ním
5,31 8,45 Vidíš, jak se na tebe zástup tlačí
5,31 [8,45]a říkáš: „Kdo se mne dotkl?“
8,46 Někdo se mne dotkl
5,32 Ježíš se rozhlížel
5,33 8,47 Ta žena pověděla celou pravdu
Mt 9,2 9,22 Když ji spatřil
Mt 9,2 10,49 9,22 [8,48]Buď dobré mysli
< < <2 5,34 9,22 8,48 Tvá víra tě zachránila
<    1S 1,17 5,34 8,48 Jdi v pokoji
5,34 Buď uzdravená ze svého trápení
<    Mt 8,13 9,22 Od té hodiny zachráněna
« 5,35-36 8,49-50 Tvá dcera zemřela
<    1QS 8,1    Gabr 70  75    Ga 2,9 5,37 17,1 8,51 Nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a Jana
« «    2Kr 4,31-35    Mk 1,31  2,9-12 5,38-42 9,23-25 8,52-55 Děvče vstalo
Mk 5,25 5,42 8,42 Bylo jí dvanáct let
Mk 2,12 5,42 8,56 Zmocnil se jich úžas
<    Mk 1,44 5,43 8,56 Přísně jim nařídil, že se to nikdo nesmí dovědět
5,43 8,55 Řekl, aby jí dali najíst
« «  < <    1Kr 17,10-24    Sír 48,4-5 5,21-42 11,5 7,11-16 Mrtvý se posadil
« 8,28 16,14 7,16 Veliký prorok povstal
Lk 1,68 7,16 Bůh navštívil svůj lid
< 1,28 9,26 7,17 Pověst o tom se rozšířila po celé té krajině
6,1-2 13,53-54 4,16 Šel do svého domova
« «2 «    Sír 38,24-39,11 6,2-3 13,54-55 4,22 Což to není ten tesař (Mk) / syn tesaře (Mt) / syn Josefův (Lk)
< < 6,3 13,55-57 syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův?
4,23 Lékaři, uzdrav sám sebe!
1,21-34 4,23 O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde
« 6,4 13,57 4,24 Prorok není beze cti, leda ve své vlasti
« 6,4 u svých příbuzných
6,4 13,57 ve svém domě
1Kr 17,1.8-16  18,1    Da 7,25  8,14  9,27  12,7  12,11    Jk 5,17    Zj 11,2-3  11,9.11  12,6  12,14  13,5 12,41 4,25-26 Eliáš byl poslán jen do Sarepty
<    2Kr 5,1-14 12,42 4,27 Mnoho malomocných a jen syrský Náman
6,5-6 13,58 Žádný mocný čin
« 4,28-30 Vyhnali ho
«3    Mk 2,1 5,21 8,5 7,1 Odešel do Kafarnaum
15,39 8,5 7,2 Jeden setník
5,22-24 8,5-7 7,2-6 Můj sluha leží ochrnutý
7,26-29 8,8-9 7,6-8 Řekni jen slovo
6,6 8,10 7,9 Podivil se
Ž 107,3    Mal 1,11 [16,9A] 8,11 13,29 Mnozí přijdou od východu i západu
< < 8,11 13,29 a budou stolovat
<+ 8,11 13,28 s Abrahamem, Izákem a Jákobem
< <    Jr 23,12    Jb 18,18    1Hen 10,4-6  46,6  63,6  88,1  94,9-10  103,7-8  108,14-15 8,12 13,28 Synové království budou vyvrženi ven do tmy
«  < < 7,29 8,13 Staň se ti, jak jsi uvěřil
«  < < 7,29 8,13 V tu hodinu uzdraven
< 6,6 9,35 8,1 Obcházel pak okolní vesnice a učil
6,7 10,5 8,1 Dvanáct s ním
< < 6,7 10,5 9,1 Vyslání Dvanácti
Gn 46,27    Ex 1,5  15,27  24,1    Nu 11,16-17  33,9    Dt 10,22    Sd 8,30    Ez 8,11    Arst 39    1Hen 89,59 6,7 10,5 10,1 Vyslání ještě sedmdesáti jiných
6,7 10,1 Dva a dva
«  < <    Jr 50,6 7,27 10,5-6 Jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského
Lk 1,17  9,52 10,1 Kam měl sám jít
<+ 6,7 10,1 9,1 Dával jim moc nad nečistými duchy
10,7-8 9,2 Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat
6,8 9,3 Nic si neberte
6,8 10,10 9,3 na cestu
6,8 10,10 9,3 jen hůl (Mk) / ani hůl (Mt Lk)
6,8 9,3 ani chleba
< 6,8 10,10 9,3 ani mošnu
6,8 10,10 10,4 ani mošnu
2Kr 5,16    Iz 55,1-5 10,8 Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte
< 6,8 10,9 9,3 ani měďáky (Mk) / ani stříbro (Lk)
< <+ 6,8 10,9 10,4 ne zlato ani stříbro ani měďáky (Mt) / ne měšec (Lk)
6,9 10,10 10,4 jen v sandálech (Mk) / ani obuv (Mt Lk)
< 6,9 10,10 9,3 ne dvoje šaty
< 6,10 10,11 9,4 Když přijdete někam do domu, tam zůstávejte
Lv 19,13    Nu 18,31    Dt 24,14-15    Ga 6,6    1K 9,4-14    1Tm 5,17-18 6,10 10,10-11 10,7-8 Hoden je dělník své mzdy
1K 10,27 10,8 Jezte, co vám předloží
2Kr 4,29 10,4 S nikým se na cestě nepozdravujte
«2 10,12 10,5 Když budete vcházet do domu, pozdravte jej
1S 25,6 [10,12] 10,5 Pokoj tomuto domu!
10,13 10,6 Budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj
< 6,11 10,14 9,5 Setřeste prach
< 6,11 10,14 10,10-11 Setřeste prach
10,7 10,11 Přiblížilo se království Boží
< <    Gn 19,24-28    Iz 1,2-15    Pl 4,6    Ez 16,48    Ř 9,27-29 [6,11] 10,15 10,12 Lehčeji bude zemi sodomské
Ž 44,23    Ř 8,36    Mt 7,15    Fp 2,15 10,16 10,3 Ovce mezi vlky
1K 14,20    Ř 16,19    Fp 2,15 10,16 Hadi a holubice
<    Mk 1,15 6,12 10,7 9,6 Volali k pokání
<2 <    Mt 4,17 6,12 10,7 10,9 Kažte, že se přiblížilo království nebeské
6,13 10,8 10,9 Uzdravujte nemocné,
Mt 11,5 10,8 probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné
6,13 10,8 9,1Vyháněli mnoho démonů
JosAs 8,5  15,4    Jk 5,14 6,13 Potírali olejem
< < 6,13 10,8 9,6 Uzdravovali
«4 6,14 14,1 9,7 Herodes uslyšel o Ježíšovi
«4  <3 6,14 14,2 9,7 Jan Křtitel vstal
Mk 9,11 6,15 16,14 9,8 Je to Eliáš!
« 6,15 16,14 9,8 Je to prorok
6,16 14,2 9,9 Herodes řekl
Lk 23,8 9,9 A hledal ho vidět
3,18 Mnohým jiným způsobem napomínal
«    Lv 18,16  20,21 6,17-18 14,3-4 3,19-20 Jan Křtitel káral Heroda
6,19 14,5 Herodias (Mk) / Herodes (Mt) ho chtěl/a zabít
11,32 14,5 20,6Měli ho za proroka
6,20 Herodes Jana chránil
Gn 40,20    Est 5,3.6  7,2    Antiq 18.5,2 6,21-29 14,6-12 Smrt Jana Křtitele
< <    1Te 2,7    Ga 1,1  1,17-19  2,8    1K 1,1  4,9  9,1-5  12,28-29  15,7-9    2K 1,1  11,5  11,13  12,11-12 6,30 10,2 9,10 Apoštolové
6,30 14,12 9,10 oznámili Ježíšovi
6,30 9,10 co činili
6,30 a učili
<2    Mk 3,20 6,31 Trochu si odpočiňte
«2 6,32 14,13 9,10 Odjeli
«8  < <14 6,33-34 14,13-14